Missie

                            Soil4U is een platform dat vanuit de praktijk kennis en inspiratie biedt voor landgoederen die een transitie beogen naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering.

Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder druk. Soil4U is ontstaan uit bezorgdheid daarover bij eigenaren van Nederlandse landgoederen. De uitputting van de grond op hun landgoederen zette hen aan het denken over alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om te experimenteren met een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan.

Soil4U werkt als praktijkplatform nauw samen met de Federatie Particulier Grondbezit.

Soil4U wil bijdragen aan een vitaal en leefbaar buitengebied, waar men aangenaam kan wonen, werken en recreëren.

UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓

Bodemambassadeurs willen coördinerend bewindspersoon voor vitale bodems

Uit het persbericht van Bewust Bodemgebruik na het FollowUP Festival van 24 november:
De Terragenda 2020-2030 en het bijbehorend Levend Actieprogramma vragen aandacht voor het urgente probleem van bodemdegradatie door veenoxidatie, verstening, vervuiling, erosie en onzorgvuldig en overmatig landgebruik. We hebben drie keer de oppervlakte van Nederland nodig om te voldoen aan de wensen en eisen vanuit duurzame energie, klimaatadaptatie, woningbouw, kringlooplandbouw en circulaire economie. Dat vraagt om keuzes, waarbij samenwerking en samenhang onontbeerlijk zijn om het beschikbare bodemkapitaal optimaal te benutten. De 25 bodemambassadeurs van Bewust Bodemgebruik – waaronder Kien van Hövell van Soil4U – willen een coördinerende bewindspersoon in het kabinet voor toekomstbestendig land- en bodemgebruik en vitale bodems. Ook in de regio zijn coördinerende bestuurders nodig.