UITVOERING

De uitvoering van het project is opgesplitst in twee fasen.
In
fase 1 (2021/2022) richten we ons op de validatie van de eDNA en sensormetingen. Voor de validatie van de eDNA metingen worden metingen gedaan op een grote set van 130 percelen van uiteenlopende typen grasland, gecombineerd met reguliere metingen van bodemchemie, bodemvocht en broeikasgas-uitsoot. Voor de validatie van cheaptech bodemvocht-sensoren wordt juist intensiever op een kleine set van zes percelen geëxperimenteerd om de datakwaliteit, perceelsvariatie en het functioneren van het Open Source LORA netwerk in kaart te brengen. Na deze eerste fase willen we:

• inzicht hebben in de interacties tussen het bodemleven, de bodemchemie, de vochthuishouding en broeikasgasemissies, om eerste concept kwaliteitsindicatoren te kunnen formuleren;

• de gebruikte meettechnieken gevalideerd hebben: leveren zij de gewenste informatie voor de eindgebruiker;

• deelnemers een eerste grafische en inhoudelijke indruk van hun bodembiologie geven.

Inmiddels is deze eerste fase succesvol afgesloten. De resultaten ervan kunt u lezen in de Eindrapportage Sensorisch Landschap Fase 1. Een verkorte versie vindt u hier.

In fase 2 (2022-2024) zullen meerjarenmetingen worden gedaan op een dertigtal proefpercelen, met zowel eDNA, cheaptech sensoren, als gangbare metingen. Alle percelen zullen voorzien worden van een bodemvochtsensor en, indien blijkt uit fase 1 dat deze voldoende betrouwbaar zijn, extra sensoren zoals een CO2 respiratiesensor. Met de deze meerjarenmetingen willen we:

• de definitieve rekenmethoden en kwaliteitindicatoren vaststellen en toevoegen aan de Open Bodem Index (OBI). Grondgebruikers kunnen vanaf dat moment eDNA en cheaptech sensoren inzetten om de effecten van (veranderende) bodembewerking te monitoren.

Het project is geïnitieerd door Overijssels Particulier Grondbezit en Landgoed het Lankheet en zij dragen, in samenwerking met partners (o.a. Soil4U), zorg voor communicatie, kennisdeling en projectmanagement. eDNA-analyses en coördinatie van bodemanalyses worden uitgevoerd door Datura Molecular Solutions. Coöperatief Plan B en deBaai verzorgen het plaatsen, testen en ontwikkelen van cheaptech sensoren. Het Nutrient Management Instituut (NMI) werkt samen met Datura, Plan B en deBaai aan de data-analyse en draagt zorg voor de integratie in de Open Bodem Index.

Kijk hier en hier voor vlogjes over Sensorisch Landschap in actie.