AGENDA

♦ 12 januari 2021 ♦

14:00-16:00 uur: Community of practice-bijeenkomst voor ondertekenaars van Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen.
Voor het verslag, zie hier.

♦ 25-11-2020 ♦

Presentatie van de maatschappelijke bodemagenda 2020-2030 op het Festival Follow UP, met een workshop over het Landgoedmodel van twee Soil4U experts!

♦ 18-11-2020 ♦

Start Nationale Landgoederen Boomplantactie.

NIEUWS

Bezoek van minister Schouten op landgoed Vilsteren! “Wat Soil4U al een hele tijd wilde, viel ineens op mijn dak,” vertelt Liesbeth Cremers. “Op 15 maart kwam minister Carola Schouten langs. Een verkiezingsidee van de ChristenUnie, om de regio in staat te stellen de minister een boodschap mee te geven voor Den Haag. Het was een hartverwarmende ervaring! Aan de hand van een powerpoint en ons Manifest Klimaatbewuste Landgoederen heb ik over al onze belangrijke, actuele programmapunten kunnen vertellen: gebiedsgericht werken, de rol van landgoederen in de transitie van het buitengebied, betaalde ecodiensten als onderdeel van het boereninkomen. Onze ideeën leken in goede aarde te vallen. De minister had veel aandacht voor de inzet van landgoedeigenaren en -boeren bij gebiedsgericht werken en circulaire landbouw. Het Manifest nam ze graag mee naar Den Haag. Ze bleef bijna 2 uur, dubbel zo lang als aangekondigd, plantte ook nog twee ‘bomen van hoop’ en wil in de zomer hier langs komen fietsen om te zien hoe het met ze gaat.”
Of de geplante zaadjes na de verkiezingen zullen uitgroeien tot een bloeiend bos moeten we natuurlijk afwachten. “Ze kon nu geen toezeggingen doen,” zegt Liesbeth Cremers, “maar ze staat zeker open voor verder contact.” Niet onbelangrijk: ook de aanwezige voorzitter van het programma Ruimte voor Vecht en de CU-vertegenwoordiger van Provinciale Staten betoonden zich gecharmeerd van het Soil4U gedachtengoed, en 2 lokale radio- en tv-zenders willen over de materie meer items gaan maken. Heel bemoedigend, want hoe meer rumoer in de regio, hoe meer het rijk de oren moet spitsen. Kijk hier voor een filmpje over het bezoek.

Aan de slag met het Landgoedmodel! luidt de titel van een brochure die de FPG onlangs uitbracht. We lezen over het al eeuwenoude maar juist nu ook hyperactuele landgoedmodel, over de praktische en verbindende kanten ervan, over de bijdragen die het kan leveren aan duurzaamheid en landschappelijke schoonheid zonder rentabiliteit uit het oog te verliezen – dat alles helder en uitnodigend verwoord. Een aanrader, niet alleen voor particuliere grondbezitters, maar juist ook voor iedereen die in de weer is met gebiedsopgaven in het kader van de nieuwe Omgevingswet en de Sustainable Development Goals van de VN.

De prijsuitreiking van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit op 18 december stelde op landgoed Grootstal de zenuwen behoorlijk op de proef: het masterplan Gebiedslabel Vitamine G+ stond op de shortlist en bleek in de voorafgaande dagen het op één na hoogste aantal views te hebben van alle inzendingen. Gebiedslabel Vitamine G+ (zie hier de publieksversie) staat voor groen, gezond en gezamenlijk en draagt de belofte in zich van opschaling naar 70 hectare aan de zuidrand van Nijmegen. Het is een ontwerp voor duurzame stadslandbouw in een aantrekkelijk landschap, voedselproductie dichtbij de consument, kleinschalig ondernemerschap en een bijdrage aan de maatschappelijke duurzaamheidsopgave. Kien van Hövell en haar gebiedspartners op Grootstal waren al dik tevreden met shortlist en views, maar de kurk ging van de fles toen het plan zowel door jury als publiek met een finaleplaats werd beloond en dus in de top eindigde – evenals overigens het plan van de zeer gewaardeerde samenwerkingspartner voedselbos Ketelbroek. Reden om het nieuwe jaar met vertrouwen in te gaan!

Tijdens het Festival Follow UP op 25 november, eindfestival van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, is de TerrAgenda 2020-2030 gepresenteerd met het daarbij behorende Levende Actieprogramma, dat jaarlijks wordt vernieuwd. De Terragenda, een initiatief van Bewust Bodemgebruik met Rijkswaterstaat, Het Groene Brein en (W)aardewoord, is een maatschappelijke bodemagenda, opgesteld door 60 experts uit wetenschap, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Op het Festival – een online kunststukje met een kennismarkt, plenaire sessies, een serie workshops en een borrel na – keek men terug op 10 jaar samenwerken aan bodem en ondergrond, en vooruit naar nieuwe samenwerkingen. Het Soil4U landgoedmodel kreeg veel aandacht, en de workshop van Soil4U, waarin Kien van Hövell een vurig pleidooi hield voor een bodemaanpak gefocust op meervoudige waarde, werd door de aanwezigen als inspirerend ervaren. Er werd zelfs een nieuwe slogan geboren: Soil4U, good for you!

In de media: tijdschrift Landschap nr. 4, helemaal gewijd aan bodem, brengt een interview met Kien van Hövell van landgoed Grootstal waarin zij krachtig verwoordt waarom in ons landje dat minimaal drie keer zijn oppervlak nodig heeft om alle maatschappelijke opgaven te vervullen, het onontkoombaar is dat kostbare stukje grond te gebruiken op een manier die meervoudige waardeschepping mogelijk maakt. Op Grootstal voeren diverse zelfstandige ondernemingen in samenwerking hun werkzaamheden zodanig uit dat ze vele doelen tegelijk dienen. “We combineren ruimtelijke kwaliteit met economisch, ecologisch en sociaal ontwerp. Dat is de kern van het landgoedmodel: samen meer dan de som der delen.”

Landschapsarchitect Jannemarie de Jonge wordt Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Soil4U is enthousiast over deze benoeming, we werken al geruime tijd vruchtbaar samen met bureau Wing waartoe de nieuwe Rijksadviseur behoort. Zij kent niet alleen het landgoedmodel als haar broekzak, ze draagt het ook een warm hart toe. Het College van Rijksadviseurs – dat bestaat uit een Rijksbouwmeester en twee Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving – adviseert het Rijk gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke vraagstukken in de leefomgeving. De nieuwe adviseurs zijn benoemd voor vier jaar en beginnen op 1 december.

Vanaf 18-11-2020 vindt de Nationale Landgoederen Boomplantactie plaats, onder de vleugels van Soil4U, de Bosgroep en de Federatie Particulier Grondbezit. De actie vloeit voort uit het eind vorig jaar door ruim 100 landgoedeigenaren ondertekende Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen. We roepen alle eigenaren van landgoederen en particuliere bossen op om dit jaar, samen met alle liefhebbers van het landschap in hun omgeving, bomen te planten op hun grond. We verwelkomen foto’s van verse boompjes en planters, graag vergezeld van informatie over plaats, boomsoorten en aantallen. Opsturen naar info@soil4u.nl. Kijk hier voor de eerste resultaten!

Het oktobernummer van het tijdschrift Bodem (nr. 5) brengt een boeiend artikel van vijf Soil4U medewerkers over het gebiedsproces op landgoed Vilsteren. Het bevat waardevolle lessen voor landgoedeigenaren en andere belangstellenden over bodemverbetering op landgoederen door middel van omschakeling naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw, en over manieren om pachters hierin mee te nemen. U vindt het artikel hier.

Panorama Vechtdal. Op de meeting ‘Toekomst van het Vechtdal’ hield Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, een energiek verhaal (hier op film, hier in sheets, hier een verslag van de bijeenkomst) gebaseerd op Panorama Nederland. Hij noemde vier opgaven voor de komende 20 jaar: energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw (saillant detail: geen zonneweiden op landbouwgrond en Natura 2000-gebieden!). Solidariteit is essentieel: tussen rijk en arm, jong en oud, laag en hoog Nederland en internationaal. Strootman pleit voor een vervlechting van rentmeester- en koopmanschap, en schetste zes handelingsperspectieven. Gezien het enthousiasme van de (online) aanwezigen behoort een ‘Panorama Vechtdal’ tot de mogelijkheden. De meeting vond plaats op 6 oktober 2020 en was georganiseerd door Landgoed Vilsteren samen met Plaatselijk Belang Vilsteren en gemeente Ommen.

Het Pact van Twickel – klinkt als een kinderboek, maar het is een grootscheepse renovatie van het Twentse landgoed Twickel. In 1998 begon men eraan, in 2009 sloot men het Pact, nu is het vrijwel af met de verwijdering van een rondweglus die als een kloppende zweer in het landschap lag. “Een prachtig voorbeeld van wat je met een gebiedsgerichte aanpak kunt bereiken”, zegt landschapsarchitect Berno Strootman in dagblad Tubantia van 7 oktober. Natuur, landbouw, infrastructuur, recreatie en waterbeheer: alles ging op de schop. “Denken in eeuwen, goed rentmeesterschap maar tegelijk ook koopmanschap: dat is de manier om een oud landschap te bewaren en levend te houden.”

Op Grootstal is begin 2020 de experimentele boerderij Bodemzicht uit de grond geschoten. Boer Ricardo Cano Mateo en boerin/coördinator leerplek Anne van Leeuwen combineren permacultuur met lean management uit de autoindustrie, ze hebben een directe relatie met hun afnemers en hun boerderij van de toekomst omvat een no-dig groentetuin, een bosweide met voedelbos, lease-ossen en kipmobielen, en vijvers voor waterbeheer en biodiversiteit. Nog niet alles is uiteraard gerealiseerd, maar bodem en biodiversiteit zijn er nu al zichtbaar op vooruitgegaan. Nieuwsgierig geworden? Kijk en lees!

De inwerkingtreding van de Omgevingswet, die een verregaande vereenvoudiging tot stand moet brengen in het woud van wetten en regels op het gebied van de leefomgeving, is door de coronacrisis opnieuw uitgesteld. Deze keer tot 1 januari 2022. Extra ruimte voor landgoedeigenaren en andere particuliere grondbezitters, die zich nu beter kunnen voorbereiden op de veranderingen die de Omgevingswet gaat brengen.