PROEFPERCELEN

Proefpercelen Column 2
Overijssel 36
Gelderland 48
Noord-Brabant 46
Totaal 130

In dit project gaan we meten op proefpercelen in de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Voor de selectie hebben we een uitgebreid netwerk van grondeigenaren en bredere initiatieven die graag met het monitoren van bodemvitaliteit aan de slag willen gaan. Deze zijn uitgenodigd om proefpercelen aan te dragen voor fase 1 van het project. Hierbij hebben we ons toegespitst op graslanden. Uit de percelen die zijn aangedragen is een set van 130 proefpercelen geselecteerd die:

voldoende divers is in beheer: agrarisch intensief → agrarisch extensief → natuur-inclusief → natuur; met verschillende organische-stofgehaltes; en met zowel vochtige als droge percelen;

informatie geeft over het effect van beheersmaatregelen: sets van vergelijkbare percelen waar wel/geen beheersmaatregelen worden toegepast;

Op deze proefpercelen zullen komend jaar (2021/2022) metingen gedaan worden aan:

• Vegetatie-opnames

• Chemische en fysische bodemmetingen

• eDNA analyses

• Referentiemetingen bodembiologie en broeikasgasuitstoot

• Op een kleine subset van deze percelen (twee per provincie) zullen meerdere sensoren geplaatst worden om real time bodemvocht te meten.

Op de kaart is globaal de ligging van de geselecteerde proefpercelen over de provincies te zien. De tabel geeft het aantal proefpercelen per provincie weer.
Met behulp van de opgedane kennis zal voor fase 2 (2022-2024) een subset van deze proefpercelen, waar mogelijk uitgebreid met nieuwe, worden gekozen om de meerjarenmetingen met zowel eDNA analyses als sensoren uit te voeren.