Het landgoedmodel

Het Landgoedmodel als inspiratie voor gebiedsgerichte aanpak

Soil4U heeft het landgoedmodel als uitgangspunt. Alle onderdelen op een landgoed hangen met elkaar samen en hun interactie zorgt ervoor dat het geheel meer is dan de som der delen. Meervoudige waardecreatie dus. De landgoedeigenaar heeft een regierol in het zoeken naar een optimale balans. Tevens is de landgoedeigenaar de schakel tussen de buitenwereld en de binnenwereld van het landgoed. De landgoedeigenaar kan de pachters en gebruikers op het landgoed stimuleren om zich actief op te stellen als onderdeel van dat geheel en maatschappelijk gewenste werkwijzen te overwegen, zoals rendabele natuurinclusieve landbouw en klimaatmaatregelen. Andersom kan het landgoed voor de boer eventuele oplossingsruimte vergroten en verbinden met het maatschappelijk belang.

Omdat alles met elkaar samenhangt is sprake van een holistische benadering. Op een landgoed streeft de eigenaar ernaar onderdelen zoals landbouw, bosbouw, natuur, bewoners, bedrijven, recreatie, bezoekers en andere gebruikers, instandhouding monumenten en de instandhouding landgoederenlandschap in een evenwicht te houden. Dit hele complex – dat samen een cultuurhistorische eenheid vormt – wordt waar mogelijk toekomstbestendig beheerd met oog voor de belangen van alle deelnemers. De eigenaar kijkt dus naar het geheel – met een oog voor het maatschappelijk belang, en probeert eventueel botsende individuele belangen in goede banen te leiden.

Bedoeling is om een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij. Dat is altijd al de essentie van een landgoed geweest; het aanleggen en inrichten van een gebied volgens de idealen van die tijd waar mens en dier, cultuur en natuur met elkaar in evenwicht zijn, terza cultura.

We merken dat het integraal beheerd landgoed als inspiratie werkt en zich bij uitstek leent als metafoor en inspiratiebron voor bijvoorbeeld gebiedsgerichte aanpakken.
Graag werken we samen met netwerken, initiatieven, overheden en andere partijen die werk maken van kringlooplandbouw en verduurzaming van de bodem. Ook samenwerking verkennen? U bent welkom om contact met ons op te nemen.

Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen

Een groeiende groep particuliere bos- en landgoedeigenaren en beheerders voelt een grote urgentie een bijdrage te leveren aan het opvangen van de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. In de vorm van een Manifest roept Soil4U overheden op om klimaatrobuuste maatregelen te faciliteren. Een eerste stap is gezet op 5 juli in Vilsteren tijdens de expertmeeting over klimaatmaatregelen in bossen en op landgoederen. Op de Soil4U dag / FPG Landgoeddag op 3 oktober wordt het Manifest gelanceerd.

We roepen u van harte op om het manifest te ondersteunen.
U kunt uw deelname doorgeven tijdens de Soil4U / FPG Landgoeddag op 3 oktober. Kunt u daarbij niet aanwezig zijn, mailt u uw intentie tot deelname aan het manifest dan naar fpg@grondbezit.nl.
Download Manifest klimaatrobuuste landgoederen(pdf)

Community of Practice

Community of Practice met land(goed)eigenaren en andere gebiedsregisseurs

In 2019 werken we samen verder aan een duurzame bodem. Soil4U experimenteert in de praktijk hoe actoren rond een landgoed of ander gebiedsproces onderling een rol spelen op de weg naar duurzaam bodemgebruik. De samenwerkende partners benutten kansen die de bodem biedt. Zij vertalen kennis naar samenwerking op gebiedsniveau en naar concrete verduurzamingsplannen en businessmodellen in de agrarische bedrijfsvoering.

Steeds meer partijen haken aan bij Soil4U, waaronder land(goed)eigenaren en andere gebiedsregisseurs. Zij herkennen zich in de rol van een ‘natuurlijke’ regisseur en zijn zich bewust van de rol die zij (kunnen) spelen als initiator en facilitator van het verduurzamingsproces. Zij zijn nieuwsgierig naar de ervaringen van Soil4U en zoeken kennis, onderlinge uitwisseling en samenwerking. Soil4U functioneert op dit gebied als een leernetwerk en biedt onder meer uitwisseling en handvatten voor deze gebiedsregisseurs.

> Geef hier uw interesse en hulpvragen door en we nemen contact met u op.

Een groeiend netwerk

Soil4U is een groeiend netwerk dat functioneert als broedplaats voor innovatie, waarbij:

 • nieuwe kennis en kunde over natuurlijke systemen wordt ingezet
 • verbindingen groeien tussen boer en burger, tussen consument en producent
 • we van elkaar leren door prikkelende verhalen en praktijkervaringen van boeren, pachters en landgoederen te delen
 • we samen met onder andere ervaringsdeskundigen, experts, lokale ondernemers, landgoedeigenaren nieuwe ideeën en oplossingen proberen te bedenken en testen in de praktijk

Zo werkt het Soil4U samenwerkingsverband als inspiratiebron voor iedereen die ook wil werken aan:

 • innovatie van teelten én verdienmodellen met de bodem als basis
 • integratie van ecosysteemdiensten in de bedrijfsvoering
 • een bottom-up benadering

Netwerk

Om op de hoogte te worden gehouden én uitnodigingen te ontvangen voor bijeenkomsten in het kader van Soil4U
klik op de knop!

Ja, ik word netwerk lid!

Samenwerkingsverband

Soil4U, een samenwerkingsverband oorspronkelijk vanuit de landgoederen Vilsteren, Bingerden en Grootstal, is ontstaan uit bezorgdheid. De constatering dat de fysieke bodem op de landgoederen lijdt onder uitputting, terwijl de sociaaleconomische bodem erodeert door maatschappelijke trends als lage melkprijzen en dito boereninkomens, resulteerde in de behoefte aan alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. In plaats van de gebruikelijke weg van schaalvergroting, kozen de landgoedeigenaressen voor een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan.

Landgoederen, stellen zij, zijn bij uitstek geschikt voor experimenten met een dergelijke veelomvattende transitie: historisch zijn het plaatsen waar economische, culturele, sociale en natuur-waarden bij elkaar komen. Eigenaars denken daarom van oudsher vanuit het grote geheel en multidisciplinair; ze zijn ook feitelijk in de positie om aan vele knoppen tegelijk te draaien. De mensen die op een landgoed wonen en werken zijn bovendien vertrouwd met elkaar. De drie eigenaressen voelen zich schatplichtig aan het rentmeesterideaal; ze willen het erfgoed niet in slechtere staat doorgeven dan waarin zij het hebben ontvangen.
Voortbouwend op de initiatieven ‘Programma Verduurzamen Landgoed Bingerden’ (2013-2015) en ‘Green Deal Het Landgoedbedrijf’ (2012-2014) ontstond in mei 2016 Soil4U.

.

De initiatiefgroep

De initiatiefgroep bestond uit de drie landgoedeigenaressen Liesbeth Cremers (Vilsteren), Constance van Weede (Bingerden) en Kien van Hövell tot Westerflier (Grootstal), Kees van Veluw (Louis Bolk Instituut), Idco Duijnhouwer (expert landgebruik management en zakelijke ontwikkeling) en René Hoogendoorn (financiële administratie).

Partners

Fase I: Bodem onder ons bestaan

Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder zware druk. Jaarlijks verliezen we 10 tot 12 miljoen hectare vruchtbare grond door intensieve landbouw, veeteelt en kaalkap. Niet voor niets riepen de Verenigde Naties 2015 uit tot het Jaar van de Bodem, en speelt de bodem een hoofdrol in de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2016 werden bekrachtigd.

Soil4U wil een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) van de Verenigde Naties.

Soil4U past naadloos in doelen als:

 • geen honger,
 • duurzame steden en gemeenschappen
 • verantwoorde consumptie en productie en
 • bescherm de planeet

Soil4U wil dit doen door haar gedachtengoed te verspreiden en uit te wisselen met andere landgoederen en door een concreet voorbeeld te zijn in de samenleving, door gebruik te maken van bestaande netwerken, kennisuitwisseling, gangbare en sociale media.

Downloads