Het landgoedmodel

De initiatiefnemers van Soil4U zien toekomst in natuurinclusieve land- en bosbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardeschepping. Landgoederen lenen zich bij uitstek voor een transitie van de gangbare land- en bosbouw in die richting. Historisch zijn het landschappen van verwevenheid, plaatsen waar natuurwaarden samenkomen met economische, cultuurhistorische en sociale waarden, waar componenten elkaar zodanig kunnen versterken dat het geheel meer is dan de som der delen. Landgoedeigenaars zijn gewend vanuit het grote geheel en multidisciplinair te denken, en zij dragen het ideaal van goed rentmeesterschap van generatie op generatie over. Niet onbelangrijk: ze kunnen aan vele knoppen tegelijk draaien en daardoor een effectieve regie voeren, zowel binnen de grenzen van het landgoed als in de interactie met de wereld daarbuiten. Mits een dergelijke regisseursrol gevoed wordt door alle bij het landgoed betrokken partijen en voldoende draagvlak heeft, ontstaat zo sterke uitgangspositie om de vele urgente maatschappelijke opgaven waarvoor we staan – denk aan klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie – het hoofd te bieden. In de loop van haar bestaan heeft Soil4U gemerkt dat mensen die gebiedsgericht met land en bodem werken, het landgoedmodel goed kunnen gebruiken als metafoor en inspiratiebron. We juichen dat toe, en werken graag samen met geïnteresseerde partijen. Hieronder vindt u informatie over soms radicaal nieuwe werkwijzen en instrumenten die wij gebruiken of die nog volop in ontwikkeling zijn, en die wij graag met u delen.

Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen

Een groeiende groep particuliere bos- en landgoedeigenaren en -beheerders wil een bijdrage leveren aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. In de vorm van een Manifest roept Soil4U namens hen overheden op om maatregelen op particuliere gronden te faciliteren. Een eerste stap werd gezet op 5 juli 2019, tijdens de expertmeeting op landgoed Vilsteren over klimaatmaatregelen in bossen en op landgoederen. Op de Soil4U dag / FPG Landgoeddag op 3 oktober 2019 werd het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen gelanceerd, inmiddels al door meer dan 100 landgoederen ondertekend. We roepen alle particuliere grondbezitters op de gelederen te versterken en het Manifest te onderschrijven.

U kunt uw intentie tot deelname mailen naar fpg@grondbezit.nl.

Community of Practice

In 2021 start Soil4U met Community of Practice (CoP) bijeenkomsten voor particuliere landgoederen die het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen onderschrijven. Onderschrijven betekent niet louter een handtekening zetten, we willen echte zoden aan een echte dijk zetten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van bomen planten, of met partijen rond een landgoed een gebiedsproces in gang zetten op weg naar duurzaam bodemgebruik. In de (online) CoP bijeenkomsten ontmoeten we elkaar, krijgen we informatie van experts en wisselen onderling ervaringen, kennis en ideeën uit. Soil4U fungeert als leernetwerk en biedt contacten en handvatten voor particuliere landgoedeigenaren en -beheerders en andere gebiedsregisseurs.

Geef hier uw interesse en hulpvragen door en we nemen contact met u op.

Partners